Vandaag besteld morgen in huis

leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden 
 
1: Toepasselijkheid 
Op alle bestellingen en/of overeenkomsten die via de website van Virginia's Health and Beauty Care gesloten worden en waarbij Virginia's Health and Beauty Care gebruiker is, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen Virginia's Health and Beauty Care en U, accepteert u de voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Een verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard tenzij wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigen. 
 
2: Bestellingen 
Na ontvangst van uw bestelling zal er, per e-mail, een factuur aan u worden verzonden, dit is tevens de bevestiging van de door u gedane bestelling. Mocht dit binnen 2 werkdagen niet gebeurd zijn, neem dan zeker even contact met ons op.

3: Bestelling wijzigen 
Voorraadbeheer en facturatie zijn op onze website een automatisch proces. 
Wijzigingen achteraf, moeten door ons handmatig worden uitgevoerd, een door U aangevraagde wijziging op Uw bestelling is de eerste maal gratis. 
 
4: Prijzen 
Al onze prijzen zijn in euro’s inclusief 9 of 21% BTW, exclusief handeling- en verzendkosten. Verzendkosten hanteren wij aan de hand van de tarieven van Post NL. Bestellingen onder vooruitbetaling dienen binnen 14 dagen na bestelling te zijn voldaan. Indien tussen de data van koop of tussen koop en levering door oorzaken buiten onze macht een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen of koersen van buitenlandse valuta, dan behouden wij ons het recht voor deze prijsstijgingen door te berekenen. 
 
5: Levertijd 
De bestelde goederen zullen na ontvangst van betaling, binnen 2 werkdagen worden verzonden. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren. 
 
6: Risico 
Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schaden, welke aan of door deze goederen voor de koper of voor derden mochten ontstaan. Virginia's Health and Beauty Care is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door Post.NL. Zendingen kunnen verzekerd of aangetekend verzonden worden op verzoek van de klant (Kan aangegeven worden bij de verzend methodes). 
 
7: Overmacht 
Indien wij door overmacht verhinderd zijn te leveren, zullen wij het recht hebben zonder rechtelijke tussenkomst de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd daaronder o.a. begrepen invoer-en/of uitvoer- en/of deviezenrestricties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking en werkliedenuitsluiting, stremming van de aanvoer, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in ons bedrijf of in dat van onze (onder)leveranciers, vertraagde levering door welke oorzaak dan ook van door ons bestelde materialen alsmede iedere andere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor ons redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren. Al het vorenstaande zowel in Nederland als in de landen van oorsprong of herkomst als in gebieden waar door ons bestelde materialen getransporteerd of bewerkt worden. 
 
8: Reclames 
Klachten dienen binnen acht dagen na levering bij ons te worden ingediend. Indien de afnemer deze termijn niet in acht neemt, heeft hij zijn rechten jegens ons wegens beweerde ondeugdelijke levering verwerkt. Heeft u een defect- of foutief artikel ontvangen, neem dan altijd eerst contact met ons op. We zullen dan in goed overleg met u tot een voor beide partijen passende oplossing zien te komen. Stuur deze goederen dus nooit retour zonder voorafgaand overleg ! Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u ernstige klachten bij voorkeur schriftelijk aan ons voor te leggen. 
 
9: Betaling en Zekerheidstelling 
Betalingen van bestelde goederen via de shop dienen per vooruitbetaling te geschieden. Na ontvangst van betaling voor de producten, BTW en verzendkosten worden de goederen binnen 2 werkdagen verzonden. 

Betalingen van de goederen dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid hebben wij het recht om de levering op te schorten. Uitsluitend door het verlopen van de betaaldatum zal, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de koper een rente verschuldigd zijn van 1,0% per maand of gedeelte daarvan. 
 
10: Buitengerechtelijke kosten 
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor ons voortvloeien uit het niet nakomen door afnemer van enige verplichting, voor hem uit de overeenkomst en uit onderhavige voorwaarden voortvloeiende, zijn geheel voor rekening van afnemer zoals 10% administratiekosten, kosten van rechtskundige bijstand, salarissen en bureaukosten van de advocaat, procureur en deurwaarder. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,- 
 
11: Eigendomsvoorbehoud 
Goederen blijven ons eigendom totdat de koper volledig en al zijn betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan, met inbegrip van eventuele rente en kosten. 
 
12: Toepasselijk recht 
Al onze overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen ons en onze afnemers, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Nederland, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Eventuele geschillen die in een kort geding berecht kunnen worden daaronder begrepen.
 
13: De Herbalife 30-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie
Voor alle producten geldt onder bepaalde voorwaarden de 30 dagen niet goed geld terug garantie. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken dient u binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de producten zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De Herbalife producten die u vergoed wilt zien moet u ook terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Het is verstandig om de producten in dat geval verzekerd terug te sturen, zodat u altijd kunt aantonen dat de producten ook daadwerkelijk zijn verzonden. Uw aankoopbedrag minus alle kosten die wij als bedrijf hebben gemaakt, zal binnen 7 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten op uw bank- of girorekening worden bijgeschreven.